+47 47896060
         
 
Omtaler om oss
post (at) travelandlearn.no
         
 
 
Reisevilkår på reiser med Travel and Learn AS
 
 
 
Våre reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser som er utarbeidet av Norsk Reiselivs Forum (NRF) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, dvs. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

 
Din sikkerhet  


Travel and Learn AS er medlem av reisegarantifondet: www.rgf.no

Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser dersom arrangøren har stilt garanti i Norge. Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren. Pakkereisen er regulert av lov om pakkereiser med forskrifter.

Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse  
Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for den reisende etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument. Se informasjon om “Programendringer”.

Arrangøren plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Den reisende har rett til å heve kjøpet dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler, eller han kan kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Avbestillingsforsikring og reiseforsikring  
Avbestillingsforsikring og reiseforsikring

Travel and Learn AS anbefaler alle reisende å tegne en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer den reisende rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser.

Reiseforsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom anbefales sterkt at tegnes av alle reisende hos forsikringsselskap. Det anbefales også å medbringe Trygdemyndig-hetenes skjema E111/Helsekort på reisen. Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjon etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Reise og avbestillingsforsikringer Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Travel and Learn anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring allerede inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen.

Avbestilling ved force majeure  
Avbestilling ved force majeure

Avbestilling ved force majeure Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til.

Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at bestilte reiser gjennomføres som planlagt eller med nødvendige endringer dersom noe uforutsett skulle oppstå. Dersom ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen refusjon av innbetalt beløp.

Travel and Learn  følger Utenriksdepartementets reiseråd.

Avbestilling mot vederlag.  
Avbestilling mot vederlag
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
Inntil 120 dager før avreise: kr 750 pr. person
Fra 119 til 60 før avreise: Depositumsbeløpet
Fra 59 til 35 dager før avreise: 50% av reisens pris
Under 35 dager før avreise: Ingen refusjon

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette på grunn av strengere regler fra flyselskaper og våre leverandører. I så tilfelle er dette oppgitt på nettsiden eller i turprogrammet. Følgende turer kommer under særreger: turer med lukkede grupper, senior turer, cruise, turer utenfor Europa, turer under høytider slik som påske, jul og nyttår og turer hvor det er spesifisert i brosjyren. Ta gjerne kontakt når dere registrerer på turen.

Det gis ikke refusjon hvis man mangler de nødvendige papirer (pass og visum) for å delta på hele reisen. Har du reiseforsikring kan du søke om å få refundert beløpet hos ditt forsikringsselskap.


Avbestilling med særregler eller avvik fra vanlige avbestillingsregler  
Avbestilling med særregler eller avvik fra vanlige avbestillingsregler
I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette på grunn av strengere regler fra flyselskaper og våre leverandører. I så tilfelle er dette oppgitt på nettsiden eller i turprogrammet. Følgende turer kommer under særreger: turer med lukkede grupper, senior turer, cruise, turer utenfor Europa, turer under høytider slik som påske, jul og nyttår og turer hvor det er spesifisert i brosjyren. Ta gjerne kontakt når dere registrerer på turen.

Ved påmelding påløper et depositum på kr 2500 / kr. 5000 (spesifisert i brosjyren) per person. ca 2-3 måneder før avreise forfaller resterende beløp.

Avbestilles turen fra 150 dager og til 121 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 2 500,-.
Avbestilles turen fra 120 dager og til 91 dager før avreisedato, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 90 dager og til 61 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen.
Avbestilles turen 60 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn.
Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

Det gis ikke refusjon hvis man mangler de nødvendige papirer (pass og visum) for å delta på hele reisen. Har du reiseforsikring kan du søke om å få refundert beløpet hos ditt forsikringsselskap.

I noen tilfeller kan reglene avvike fra dette som følge av betalingsforpliktelser og depositumskrav fra underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle programbrosjyren.

Avlysning eller utsettelse  


En gruppetur med for få påmeldte, kan avlyses. Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da valget mellom en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles personlig til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest 30 dager før avreise.

Betalingsvilkår  


Depositum faktureres når vi mottar påmelding. 35 dager før avreise forfaller normalt sluttfakturaen for reisen med mindre annet er avtalt mellom partene. Reisedokumenter og billetter gjøres gyldig og sendes den reisende når Travel and Learn mottar betaling. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra.

Depositum  


Når Travel and Lear AS mottar påmelding, faktureres et depositum pålydende kr 1 500 for turer i Europa og kr 3 000 for turer i verden for øvrig. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er dette heller ikke refunderbart. Dette er i så fall oppgitt i programbrosjyren eller kommunisert skriftlig.

Force Majeure   Vi vil gjøre vårt ytterste for at bestilte reiser gjennomføres som planlagt eller med nødvendige endringer dersom noe uforutsett skulle oppstå. Dersom ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen refusjon av innbetalt beløp.

Forbehold  
Prisen er basert på kjente skatter, avgifter og valutakurser pr. dato spesifisert i brosjyren og minimum deltakere i gruppen. I tilfelle færre påmeldte forbeholder vi oss retten til å heve prisen eller i verste fall å kansellere turen. I så fall vil beskjed bli gitt senest 30 dager før avreise. Vi tar også forbehold om nødvendige endringer av reiserute, tider, hoteller, etc, både før avreise og etter at turen har startet.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

For få tilmeldte  
For få tilmeldte

Arrangøren kan avlyse en reise hvis det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. Avlysningen må i så fall skje senest 30 dager før avreise. arrangøren forbeholder seg rett til å avlyse en reise dersom mindre enn 95 % av de disponible plassene er solgt. Om en reise som arrangøren har rett til å innstille i henhold til foregående punkt inngår i en serie av reiser, har arrangøren rett til å innstille også andre reiser som inngår i samme serie under forutsetning av at informasjon skjer så snart som mulig, og ikke senere enn 30 dager før avreise. Arrangøren plikter å gi den reisende beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.


Generelle vilkår  


Travel and Learn opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller
utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Travel and Learn tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.

Helse og førlighet  
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.

Hindring utenfor arrangørens kontroll  
Hindring utenfor arrangørens kontroll
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom arrangøren kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor arrangørens kontroll og som arrangøren med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren eller noen arrangøren er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte. Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter arrangøren å refundere den reisende alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller den reisende avbryter den pga slike forhold, vil den reisende likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulempe for den reisende. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for den reisende. Dersom arrangøren unnlater dette, og den reisende må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter den reisende pådrar seg som en følge av dette.

Mangler etter avreise  
Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag den reisende må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Den reisende plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs punkt 9 vil normalt bety at den reisendes eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir den reisende disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Den reisende kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for den reisende. Avslår den reisende retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter den reisende har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving av reisen:
Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan den reisende heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever den reisende avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement.

d) Erstatning:
Den reisende har rett til erstatning for påført tap eller utgifter som måtte følge av mangelen i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikke-økonomisk tap (“godtgjørelse”) dersom mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig særlov foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Den reisende kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt:

I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.

II. Avvik fra forventninger den reisende har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene den reisende klager på, må anses å være “vanlige” på destinasjonen.

III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.

VI. Avvik fra det avtalte som skyldes den reisendes eget forhold.

Overføring av reisen til en annen person  
Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. arrangøren beregner et navneendringsgebyr på kr. 750,- pr. person. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Arrangørens opplysningsplikt etter Pakkereiselovens kap. 3 ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til.


I tilfeller der det er involvert flybilletter er arrangøren nødt til å forholde seg til enkelte flyselskapets regler. Det som gjelder i slike tilfeller er vedrørende flyselskapets regler ved navneendring eller kansellering.

Pass/diverse  


Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov underveis må opplyses ved påmelding.


Program- og Prisendringer  
Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/eller avgifter. Hvis ikke annet er oppgitt i programbrosjyren, er prisen basert på 10 betalende deltagere. Ved avvik fra dette antallet har Travel and Learn har anledning til å endre prisen. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal meddeles den reisende skriftlig.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.


Påmelding  
Påmelding er bindende og innebærer aksept av turens reisevilkår. Alle har fordel av at påmeldingen skjer så tidlig som mulig. Noen turer har påmeldingsfrist som er angitt i turens program. Påmeldinger etter fristen vil vi forsøke å følge opp. Ta i så fall kontakt for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser alene og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som mulig tilrettelegge for romdeling.

Reisendes plikter  
Den reisendes plikter
Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

Den reisende plikter å gi arrangøren de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den reisende plikter videre å sette seg inn i arrangørens reisevilkår og de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 9.

Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelt visum, helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

Den reisende plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellenes og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den reisende skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med arrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den reisende er ansvarlig for ødeleggelser etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.


Reisevilkår  
Vi henviser til de generelle reisevilkårene. Disse reglene gjelder for våre gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. Slike særskilte reisevilkår er i så fall oppgitt i programbrosjyren for den enkelte tur.

Reklamasjon  
Reklamasjon

Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må den reisende så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangøren, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

Sluttfaktura  


Sluttfaktura blir sendt ut slik at innbetalingen mottas 30 dager før avreisen. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre at innbetalingen må være tidligere. Dette er i så fall oppgitt i programbrosjyren eller kommunisert skriftlig.

Tvistebehandling  
Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom den reisendes reklama-sjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser eller annet tvisteløsningsorgan.

Kjøperen aksepterer Oslo Tingrett som Verneting. Et hvert søksmål mot arrangøren skal reguleres etter norsk rett.


Ved uforutsett alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring  
Ved uforutsett alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring
Dersom det ved bestilling er tegnet en avbestillingsforsikring  har den reisende rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Avtalen om avbestillingsforsikring kan ikke sies opp i avtaleperioden. Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema NRF og Den Norske Legeforening har utarbeidet, dersom den reisende har fått utlevert slikt skjema av arrangøren ved avbestillingen. Den reisende må ta kontakt med sitt forsikringsselskap snarest mulig etter han er kjent med å være forhindret fra å reise.

Avbestillingsforsikringen gir rett til avbestilling dersom den reisende selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at den reisende da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer den reisende eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at den reisende gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom, e.l. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet for eksempel ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Dokumentasjon vedrørende avbestillingsgrunnen må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt direkte til den reisendes forsikrigskontakt.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen.

 
Travel and Learn forbeholder retten til å endre opplysninger i katalog, prislister, internett og brosjyrer før avtaleinngåelse. Vi forbeholder oss også retten til å kunne endre avtalevilkårene som gjelder for reisen.


Ved slike endringer gjelder bestemmelser i reisevilkårene. Vi reserverer oss for eventuelle trykk -og korrekturfeil.

Vi tar forbehold om trykkfeil i katalog og prislister. Vi tar videre forbehold om at priser på Internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker.